Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2011

Betrezen88
3107 3b73
Heh, chyba każdy tak miał, że czuł na sobie czyjś wzrok i dostrzegał w nim jakby niezadowolenie.
Betrezen88
Play fullscreen
Druga część gry o Mrocznym Rycerzu, który trzyma piecze nad Gotham City. Pierwsza część gry była bardzo porządnie wykonana, klimat czuło się z każdą walką i każdym wyzwaniem jakie stawiano dla gracza. Mam nadzieję, że kontynuacja przygód "Gacka" będzie równie dobra jak część pierwsza. Pokładam nadzieje w tej grze i podejrzewam iż szykuje się kolejna perełka. Liczę też, że drugą część będzie się chciało przejść więcej niż raz.
Tags: Gry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl